Aanmelding jonge makers – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

12 maart /

Boslab TheaterfestivalAanmelding jonge makers

BOSLAB THEATERFESTIVAL 2021
27 JULI T/M 7 AUGUSTUS

-English below-

Heb je altijd al een keer willen werken op het grootste openluchtpodium van Amsterdam? Of liever op een intieme plek tussen de bomen, of een uitgestrekt veld aan het water? Boslab zoekt voorstellingen, performances of installaties die speciaal worden gemaakt voor locaties in en rondom het Amsterdamse Bostheater. Ook programmeren we hernemingen/ recreaties van projecten die elders zijn ontwikkeld en die hier in het bos een volgende stap kunnen zetten.

Ons artistieke team begeleidt de projecten inhoudelijk, het productieteam helpt bij het opzetten van productie, marketing en publiciteit en biedt technische ondersteuning. Er is een bescheiden budget beschikbaar voor makers, spelers en materiaal.

PROCEDURE
Heb jij een plan of project dat je zou willen indienen? Stuur je voorstel van max. 3 A-4tjes en max. 2 bijlages, naar boslab@bostheater.nl met de volgende informatie:

 • Een korte beschrijving van het
 • Waarom wil je dit project maken/ Waarom heb je het gemaakt?
 • Hoe verhoudt het project zich tot de locatie?
 • Hoe verhoudt het project zich tot de actualiteit?
 • Vanuit welke bronnen of repertoire werk je?
 • Welke disciplines zet je in?
 • Wat is de rol van het publiek?
 • Een (indicatie) van de begroting
 • Lengte van de
 • Een beknopt CV van de maker(s), cast/crew.

Boslab werkt alleen met professioneel opgeleide makers, performers, muzikanten (HBO – bachelor).

 Als je aanvraag in de eerste selectieronde positief beoordeeld is, wordt er een zoom-afspraak gemaakt van 30 minuten met onze begeleiders Frances Sanders en Florian Hellwig.

CORONA en SUBSIDIE BOSTHEATER en BOSLAB

We gaan er vooralsnog vanuit dat Boslab doorgaat, mits de Coronamaatregelen het toestaan.
Omdat de definitieve beschikking over subsidiëring van het Bostheater nog altijd niet bekend is, blijft er een kleine kans dat we om financiële redenen Boslab in afgeslankte vorm moeten uitvoeren.

__________________________________

THE AMSTERDAMSE BOSTHEATER INVITES YOUNG AMBITIOUS ARTIST TO SUBMIT A PLAN FOR BOSLAB THEATRE-FESTIVAL 2021
July 27 till August 7

Do you dream of working on the largest open-air stage in Amsterdam, or rather on one of the small and intimate spots in the woods, or on a vast and desolate field, near the water?

Boslab Theatre-festival presents a broad and diverse palette of new talent now on different locations surrounding our open-air theatre in the Amsterdamse Bos. We support both new productions, specially made for this location, as well as performances that have been developed elsewhere and are adapted to a new setting.

Our team provides technical and productional support, pr marketing and artistic advice. A small budget for fee and material is available.

PROCEDURE
Do you have an idea for a new performance or a reprise/recreation of a project? Submit your plan to boslab@bostheater.nl with the following information (max. 3 pages A-4 and 2 attachments):

 • A brief description of the
 • Why do you want to make this project/ Why did you make it?
 • How does the project relate to the location?
 • How does the project relate to current events (in the world)?
 • From which sources or repertoire do you work?
 • Which disciplines do you use?
 • What is the role of the audience?
 • An indication of the budget
 • Length of the
 • A short CV of the maker(s), cast/crew.

Boslab only works with professionally trained makers, performers, artists, musicians (HBO – Bachelor).

If your application has been positively assessed in the first selection-round, you will be invited for a zoom meeting of 30 minutes with our supervisors Frances Sanders and Florian Hellwig.

CORONA, SUBSIDY and BOSLAB
For the time being, we assume that Boslab can happen, provided that the Corona measures of the RIVM allow it. Because the final decision on subsidy for the Bostheater is still not known, there remains a small chance that we will have to postpone Boslab or implement it in a smaller form for financial reasons.

DATA 2021
12 maart: deadline indienen plan
22 maart: uitslag 1e selectie-ronde Boslab
24, 25, 26 maart: (’s avonds): zoom-overleg met makers 2e ronde (zorg dat je beschikbaar bent!)
28 maart: uitslag definitieve selectie Boslab
Er kan vanaf april op locatie gerepeteerd worden i.o. met de productieleider van het Bostheater.

18 en 19 juli: 1e montage van alle voorstellingen.
26 en 27 juli: laatste montage en generale van het festival 27 juli t/m 31 juli: speelweek 1
3 augustus t/m 7 augustus: speelweek 2
8 augustus: gezamenlijk afbreken en opruimen
In september worden alle projecten geëvalueerd.

____________________________________________
DATA 2021
March 12: submitting your plan for Boslab March 22: announcing of the first selection
March 24, 25, 26: zoom-meetings in the evening with makers 2th round (make sure you are available!)
March 28: announcing final selection Boslab 2021
From April on it’s possible to rehearse in the Bostheater. Planning is made with production coordinator.

July 18, 19: 1th montage of all performances
July 26 and 27: final montage and general rehearsal of the festival July 27 till 31: first Boslab week
August 3 till August 7: second Boslab week August 8: break down and cleaning up Evaluations will be planned on September.

Route