Boslab Theaterfestival Visie – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

INHOUDELIJKE VISIE BOSLAB THEATERFESTIVAL EN MAKERSATELIER

‘′alles moet mogen′

 

For English, scroll down

 

Boslab is het laboratorium van het Amsterdamse Bostheater voor nieuwe theatermakers uit verschillende disciplines zoals toneel, performance, mime, dans, storytelling, scenografie en muziek.


Boslab
begon in 2010 als talent-ontwikkelingsplek, waar jonge professioneel afgestudeerde makers korte experimentele voorstelling maakten. In 2018 besloten we de sprong te wagen naar een kleinschalig locatie-festival met meerdere voorstellingen op verschillende plekken in het bos. Sinds 2018 bestaat het Boslab in zijn huidige vorm met meerdere voorstellingen en routes.

Tijdens het tiendaagse Boslab Theaterfestival wordt op verschillende plekken in en rondom het Amsterdamse Bostheater gespeeld. Zowel creaties die speciaal voor dit festival worden gemaakt, als recreaties van eerder werk, die hier een noodzakelijke nieuwe stap kunnen zetten. Vanaf december 2021 zijn er in de studio van het Bostheater workshops, trainingen, lezingen, onderzoek en ontmoetingen tussen makers van verschillende generaties en achtergronden, soms ook met publiek. Deze activiteiten zijn het begin van wat in de komende jaren een winter-atelier voor theatermakers moet worden.


Boslab
 wil een speelveld en een arena van autonome kunst zijn voor makers die buiten de eigen cirkel van vakgenoten willen treden en die de verbinding zoeken tussen makers van alle disciplines, generaties en sociale, culturele en etnische achtergronden. Onder het motto ‘alles moet mogen’.

Boslab steunt daarbij op drie pijlers:

  • Verdieping: Studie, onderzoek en scholing.
  • Vakmanschap: Het verbreden van het eigen palet, door gezamenlijk onderzoek op de vloer en door workshops
  • Verbinding vanuit engagement met de actualiteit. Theater als speelveld van de wereld.

 

Boslab Theaterfestival is een locatietheater-festival. De tijdloze en plaats-neutrale natuur van het Amsterdamse Bos is onze speel-arena. De altijd aanwezige omgeving speelt een spel met de fictieve en de actuele realiteit; het alledaagse toeval dat inbreekt in de verbeelding, met een blaffende hond, een vliegtuig of een zwerm ganzen tegen een langzaam donker wordende avondhemel, is in alles een wezenlijke medespeler.

De plek waar gespeeld wordt voegt ook een wezenlijke betekenislaag toe aan alles wat hier gemaakt wordt. We onderscheiden daarbij twee betekenissen: De metafysische en de maatschappelijk/ ecologische betekenis van de locatie.

De metafysische betekenis: In kunst en filosofie, van Shakespeare tot Freud, staat het bos voor het onderbewustzijn: het domein van verlangens en angsten, van verrukking en verschrikking, van geesten en demonen. Van alles wat onder de oppervlakte borrelt en huiverig en begerig is om naar boven te komen.

De maatschappelijk, ecologische betekenis: De natuurlijke setting heeft in de huidige tijd ook een intrinsiek maatschappelijke en ecologische betekenis. Natuur staat overal ter wereld op het spel, als levensbron, als leverancier van zuurstof, als een ons continue tot nederigheid manend organisme. De natuur wijst ons op de grenzen van ons vermogen de wereld naar onze hand te zetten. In een voorstelling in het bos speelt impliciet altijd de schoonheid en de mystiek, maar ook de kwetsbaarheid van de bedreigde natuur mee.


Boslab
kiest ervoor om naast locatie/ruimte, de focus te leggen op repertoire-geïnspireerd theater. Daar ligt onze kracht, onze eigen Bostheater-geschiedenis en expertise. Waarbij repertoire zeker niet alleen tekstrepertoire is, maar ook het rijke arsenaal aan fysieke speelstijlen, muziek en de geschiedenis van de beeldende kunst als bron voor vormgeving. We zien repertoire als vertrekpunt, niet als hermetisch gegeven of eindpunt. Bronnen uit het rijke (internationale) verleden dienen als inspiratie voor vernieuwing en verandering en voor de ontwikkeling van hedendaags theater dat zich inhoudelijk, kritisch en vol verbeelding verhoudt tot de tijd waarin we leven.


Boslab
stelt bij alle activiteiten de vraag voor welk publiek je wilt maken, hoe dat publiek aan te spreken en in welk stadium hen daarbij te betrekken. Het is onderdeel van het proces om te zoeken naar een vorm om het experiment en de artistieke autonomie te communiceren met een breed publiek van zowel ervaren als onervaren kijkers.

 

Artistiek team
De artistieke trojka van Boslab bestaat uit Frances Sanders, Ingejan Ligthart Schenk en Florian Hellwig. We werken collectief in de organisatie, voorbereiding, selectie en uitvoering van het festival en het atelier, in het zoeken naar makers, partners en coproducenten.
De artistieke trojka begeleidt de makers in de voorbereidende fase bij o.a. schrijven, lezen en de locatie-specifieke conceptontwikkeling. In de maakfase begeleiden we vooral op ruimte- en spelregie en dramaturgie. Daarnaast krijgen makers ondersteuning op het gebied van techniek, productie en publiciteit.

Het zoveel mogelijk collectief bundelen van krachten en expertises, is een werkwijze die we ook stimuleren bij de nieuwe makers die onderling de community van Boslab vormen. Makers komen in het Bostheater niet alleen een voorstelling maken of hernemen, zij zijn met elkaar het festival en zijn bij elkaar betrokken in het maakproces en de uitvoering.
Boslab bouwt bewust aan die community en gaat daarom ook langere en duurzame verbintenissen aan. Sommige makers hebben al op meerdere edities van Boslab gestaan.
Op dit moment ondersteunt en begeleidt Boslab, samen met festival Karavaan, Collectief Blauwdruk in het kader van hun Nieuwe-makers-regeling.

Het winteratelier wordt ontwikkeld in samenwerking met makers, uitgaande van hun wensen en behoeftes. De inhoud van de workshops in het winteratelier wordt mede door de makers geïnitieerd.

 

Terug naar Boslab Theaterfestival

 


 

Content Vision Boslab Theatre Festival and Maker’s studio.

‘′everything may be′

 

Boslab is the laboratory of the Amsterdamse Bostheater, an open air theatre in the middle of the Amsterdam woods, for new theatre makers from various disciplines such as drama, performance, mime, dance, storytelling, scenography and music.

 

Boslab started in 2010 as a talent development project, where young professionally graduated makers created short experimental performances. In 2018 we decided to take the plunge to a small-scale location festival with multiple performances in different places in the forest. Since 2018 Boslab has existed in its current form with multiple performances and routes.

 

During the ten-day Boslab Theatre Festival, performances take place in various places in and around the Amsterdamse Bostheater, with both creations made especially for this festival and recreations of previous work, which can take a necessary new step here. From December 2021 there will be workshops, training courses, lectures, research and meetings between makers of different generations and backgrounds, sometimes also with the public, in the studio of the Bostheater. These activities are the start of what should become a winter-studio for theatre makers in the coming years.

 

Boslab wants to be a playing field and an arena of autonomous art for makers who want to step outside their own circle of colleagues and who seek the connection between makers of all disciplines, generations and social, cultural and ethnic backgrounds.

Under the motto ‘everything may be’, Boslab is based on three pillars:

  • In-depth: Study, research and training.
  • Craftsmanship: Broadening one’s own palette, through joint research on the floor and through master-workshops.
  • Connection: based on engagement with the playing field of the world in our time.

 

Boslab Theatre Festival is a location theatre festival. The timeless and place-neutral nature of the Amsterdam forest is our play arena. The ever-present environment plays a game with fictional and actual reality; the everyday coincidence that breaks into the imagination, with a barking dog, an airplane or a flock of geese against a slowly darkening evening sky, is an essential co-factor.

This place also adds an essential layer of meaning to everything that is made here. We focus on two meanings: The metaphysical and the social/ecological meaning of the location:

  • The Metaphysical Meaning: In art and philosophy, from Shakespeare to Freud, a forest represents the subconscious: the domain of desires and fears, of delight and terror, of ghosts and demons. Everything that bubbles beneath the surface and is hesitant and eager to come out.
  • The social/ecological meaning: The natural setting also has an intrinsic social and ecological significance in the present day. Nature is at stake all over the world as a source of life, as a supplier of oxygen, as a constantly humiliating organism. Nature shows us the limits of our ability to shape the world to our will. In a performance in the woods, beauty and mysticism always play an implicit role, but also the real vulnerability of the endangered nature.

 

Boslab chooses to focus on repertory-inspired theater in addition to location and space. That is where our strength lies, our own Bostheater roots and expertise. Repertoire is certainly not just text repertoire, but also the rich arsenal of physical theatre-styles, music and the history of the visual arts as a source for design. We see repertoire as a starting point, not as a hermetic truth or an end point. Sources from the rich (international) past serve as inspiration for innovation and change, and for the development of contemporary theater that relates substantively, critically and full of imagination to the times in which we live.

 

In all activities, Boslab asks the question for which audience you want to create, how to address that audience and at what stage you should involve them. It is part of the process of finding a form to communicate the experiment and artistic autonomy to a wide audience of both experienced and inexperienced viewers.

 

Boslab’s artistic troika consists of Frances Sanders, Ingejan Ligthart Schenk and Florian Hellwig. We work collectively in production, preparation, selection and execution of Boslab, in the search for makers, partners and co-producers.

The artistic troika guides the makers in the preparatory phase with, among other things, writing, reading and location-specific concept development. In the production phase, we mainly supervise direction, acting, location and dramaturgy. In addition, makers get technical assistance and support on production and publicity.

 

Joining forces and expertise collectively as much as possible is a working method that we also encourage with the new makers who form a Boslab community among themselves. Makers don’t just come to the Bostheater to create or recreate a performance. Together they are the festival and are involved in all aspects. Boslab consciously builds that community and therefore also enters into longer and sustainable commitments. Some makers have already played on several editions of Boslab.

Boslab, together with the Karavaan festival, currently supports and supervises Collective Blauwdruk in the context of their Nieuwe Makers Regeling.

 

The winter-studio is developed in collaboration with makers, based on their wishes and needs. The content of the master-workshops in the winter-studio is partly initiated by the makers.

 

Back to Boslab Theatre Festival

Route