Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

Algemene voorwaarden verhuur Amsterdamse Bostheater

Overwegende:
Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking tot verhuuractiviteiten.

Artikel 1 Het gehuurde

 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.
 2. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.
 3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.

Artikel 2 Huurprijs en bijkomende kosten

 1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt.
 2. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze standaard pakketten om, zoals licht-en geluidsapparatuur, externe inhuur van materialen en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en opbouw-en/of afbreekwerkzaamheden komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.
 3. Bij het vaststellen van de geldende zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en horecaprijzen voor de huurder, is het jaar waarin de huurder de zaal huurt uitgangspunt. De verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de huurder in rekening te brengen. De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de huurder doorberekend worden. De huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door de verhuurder geaccordeerde.

Artikel 3 Reservering

 1. Een optie voor één of enkele aan het Bostheater toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 30 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij het Bostheater meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een Huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.
 2. Een verhuur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte.
 3. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Verhuur overeenkomst omschreven ruimte(s). Huurder dient zich te houden aan de in de Zaalhuur overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur is standaard een uur voorafgaand aan het evenement rekening gehouden, tenzij anders is afgesproken. Het Bostheater heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

Artikel 4 Annulering en wijziging

4.A Annuleringen en wijzigingen bij huurafspraken in de maanden oktober tot en met april:

 1. Bij annulering binnen een week voor de reserveringsdatum wordt 50% van de offerte in rekening gebracht. Tot een week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het event wordt 100% van de offerte + de kosten van catering en extra voorzieningen in rekening gebracht.
 3. Wijzigingen in het aantal personen voor catering-en/ of borrel arrangementen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden doorgegeven. Bij meer gasten zal dit, naar verbruik of naar arrangement aan u doorberekend worden. Bij minder gasten zal dit in sommige gevallen leiden tot een hogere prijs per couvert.
 4. Bij wijzigingen in het aantal personen voor catering-en/ of borrel arrangementen die binnen 48 uur worden doorgegeven wordt in geval van minder personen de geoffreerde prijs aangehouden. Bij meer personen dient eerst een akkoord te worden gegeven door de cateraar. Vervolgens zullen deze extra personen doorgerekend in de factuur.

4.B Annuleringen en wijzigingen bij huurafspraken in de maanden mei tot en met september (het theaterseizoen):

 1. Bij annulering binnen een maand voor de reserveringsdatum wordt 100% van de offerte in rekening gebracht, behalve de kosten voor de catering en het personeel dat op de gereserveerde datum zou worden ingezet. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het event wordt 100% van de offerte + de kosten van catering en extra voorzieningen in rekening gebracht.
 3. Wijzigingen in het aantal personen voor catering-en/ of borrel arrangementen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden doorgegeven. Bij meer gasten zal dit, naar verbruik of naar arrangement aan u doorberekend worden. Bij minder gasten zal dit in sommige gevallen leiden tot een hogere prijs per couvert.
 4. Bij wijzigingen in het aantal personen voor catering-en/ of borrel arrangementen die binnen 48 uur worden doorgegeven wordt in geval van minder personen de geoffreerde prijs aangehouden. Bij meer personen dient eerst een akkoord te worden gegeven door de cateraar. Vervolgens zullen deze extra personen doorgerekend in de factuur.

Artikel 5 Betaling

 1. De huurder is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. Bij een huur-en/of cateringprijs van €1000,- of meer wordt een aanbetaling gevraagd van 30% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de reserveringsdatum voldaan te zijn. Het door ons ontvangen aanbetalingsbedrag wordt verrekend met de uiteindelijk nota van uw partij.
 3. De huurder kan van de verhuurder slechts dan korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend.
 4. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.
 5. De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder veroorzaakte kosten, komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van de verhuurder. Vooruitlopende op het door de verhuurder vaststellen van de werkelijke kosten, zullen in dat geval de buitengerechtelijke kosten tussen partijen voorlopig worden bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van de onbetaalde huurprijs en de in artikel 2 vermelde bijkomende kosten, met een minimum van € 100,-.
 6. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Inrichting en ontruiming

 1. De inrichting en de ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder. Uiterlijk twee weken vóór de huuringang dient de huurder de verhuurder in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het gehuurde. De verhuurder heeft het recht de huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gehuurde en gebruik daarvan.
 2. In opdracht van de huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen ten alle tijden door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid.
 3. Achterlaten in de staat waarin de ruimte(s) zijn aangetroffen.
 4. Het is niet toegestaan om in het Boshuis te roken. Op het buitenterras mag wel gerookt worden. Sigarettenpeuken dienen in de daarvoor bestemde asbakken te worden gedaan.
 5. Het is toegestaan om zelf consumpties mee te brengen. Deze dienen na afloop opgeruimd en meegenomen te worden.
 6. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 7. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

Artikel 7 Bepalingen van orde

 1. De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente Amsterdam, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het gehuurde geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.
 2. Het aanbrengen van decoratie-en/of reclamematerialen aan, op en rondom het gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in het gehuurde te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien er toestemming is gegeven dienen alle aangebrachte materialen na afloop door huurder verwijderd te worden.
 3. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties.
 4. In het gehuurde en op het terrein mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 5. Het is niet toegestaan om met confetti, rijst of dergelijke te strooien. Ook het gebruik van fakkels, vuurwerk, kaarsen en sterretjes is niet toegestaan. Indien dit toch wordt geconstateerd wordt er een bedrag van € 250,- extra in rekening gebracht aan de huurder ter vergoeding van de schoonmaakkosten
 6. De huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder ter zake op te volgen.
 7. Het is personen onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te nuttigen in of rondom het Boshuis.
 8. De huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

 1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de verhuurder.
 2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft.

Artikel 9 Aanvullende bepalingen

 1. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.
 2. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het gehuurde verlenen.
 3. In geval van, aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder vereist is en dient de huurder op de eerste aanwijzing van de verhuurder terstond te voldoen aan diens in artikel 6, lid 7 neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging.
 4. Mocht de verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft de verhuurder ten allen tijde het recht de bijeenkomst eenzijdig te annuleren, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Terug naar verhuurpagina