Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AMSTERDAMSE BOSTHEATER GEVESTIGD DE DUIZENDMETERWEG 7, 1182 DC AMSTELVEEN, VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET AMSTERDAMSE BOSTHEATER, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (evenals ruimten, terreinen eromheen of die deel uitmaken van het complex, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 Het evenement of de evenementlocatie kan eigen algemene voorwaarden of huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels en algemene voorwaarden akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

 

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 CTS Eventim Nederland B.V. (eventim.nl) en Voordemensen zijn de door de organisatie ingeschakelde ticketingproviders in Nederland. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie en het exclusieve voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore kan worden gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om bij de concerten gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

 

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: slechte weersomstandigheden, overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zit-plaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

5.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede uitdrukkelijk begrepen slechte en/of gevaarlijke weersomstandigheden (waaronder heftige regen, hagel, onweer, bliksem of storm), ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, et cetera heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement in zijn geheel te annuleren.

5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht (zoals omschreven in artikel 5.1 en 5.2) door de organisatie moet worden geannuleerd voor- of nadat het is aangevangen, kunnen bezoekers hun tickets omzetten naar een andere speeldatum van het desbetreffende evenement. Indien er geen overige speeldata van het evenement zijn of voor de overige speeldata er geen capaciteit beschikbaar is, dan worden de entreekaarten gerestitueerd. Deze restitutie vindt alleen plaats wanneer het evenement is geannuleerd voor aanvang van het evenement of bij annulering van een speelduur van het evenement van korter dan 50% van de geplande speelduur. Indien het evenement na 50% van de geplande speelduur wordt geannuleerd is er geen restitutie van toegangsgelden en/of gemaakte kosten mogelijk. Ook servicekosten en overige schade zullen niet worden vergoed.

5.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht (zoals omschreven in artikel 5.1 en 5.2) door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij de organisatie of een (voor)verkoopadres tegen restitutie van aankoopprijs (uitgezonderd servicekosten). Mocht de bezoeker op de nieuwe datum niet kunnen of willen, dan dient deze dat zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de organisatie, maar in ieder geval twee weken voor aanvang van de nieuwe geplande datum van het evenement. Hierbij dient hij de benodigde informatie omtrent de aankoop van het toegangsbewijs aan de organisatie te overleggen. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 6A Huisregels bij Theatervoorstellingen

6A.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6A.2 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is. Ook is het niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om zelf meegebrachte alcoholische consumpties te nuttigen.

6A.3 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

6A.4 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6A.5 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6A.6 Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde rookhoek en dus niet op de tribunes.

6A.7 Het is niet toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en/of overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

6A.8 Huisdieren zijn toegestaan in het theater, mits zij geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers en de medewerkers van het theater en zij niet het optreden of de voorstelling verstoren. Indien dit wel gebeurt dienen ze direct de tribune te verlaten.

 

Artikel 6 B Huisregels bij Live At concerten

6B.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.
6B.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

6B.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie schenkt op het terrein geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.

6.B.4 Het is niet toegestaan eten, drinken, glaswerk, blikjes, flesjes, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens en scherpe voorwerpen mee te nemen op het terrein van het bostheater.

6.B.5 Het is niet toegestaan om klapstoelen, parasols, paraplu’s en opstapjes mee te nemen.

6.B.6 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie foto- of filmopnames te maken met professionele apparatuur. Camera’s met afneembare lens zijn niet toegestaan. Of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.

6.B.7 Bij de betreding van het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

6.B.8 Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.

6.B.9 De organisatie en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal of verlies van eigendommen van de bezoekers.

6.B.10 Het is niet toegestaan om voor, na en tijdens Live at Amsterdamse Bos te flyeren of andere reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Bij het niet naleven van deze regel worden maatregelen getroffen en zullen eventuele schoonmaakkosten worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.

6.B.11 Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging of medewerkers van het Live at Amsterdamse bos op te volgen.

6.B.12 Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens de concerten.

6.B.13 De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het festival te ontzeggen zonder restitutie van entreegelden, indien men zich niet aan deze regels houdt of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

6.B.14 Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde rookhoek en dus niet op de tribunes.

6.B.15 Bezoekers van het evenement worden bij de ingang gecontroleerd/gefouilleerd. Mensen die weigeren hieraan mee te werken kan de toegang tot het festival worden ontzegd, zonder teruggaaf van entreegeld.

6.B.16 Het is voorts niet toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en/of overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

 

Artikel 7 Betaalinstrumenten in het bostheater

7.1 Er kan alleen met pin worden betaald worden in het Bostheater. Ook tijdens concerten die worden georganiseerd door Live at Amsterdamse Bos.

7.2 Indien een (internationale) artiest merchandise meeneemt om te verkopen, kan het zijn dat deze ervoor kiest om de verkoop niet via het Bostheater te laten verlopen. In dat geval kan merchandise van de desbetreffende artiest alleen met cash afgerekend worden.

7.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van betaalinstrumenten.

7.4 Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 

Artikel 8 Privacy en persoonsgegevens

8.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (liveatamsterdamsebos.nl) te raadplegen is.
8.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

8.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Het Amsterdamse Bostheater geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

8.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.6 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.