Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

Privacy verklaring

Privacy Statement van Het Amsterdamse Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater is gevestigd en kantoorhoudend aan De Duizendmeterweg 7, 1182 DC Amstelveen. Het Amsterdamse Bostheater respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.bostheater.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Het Amsterdamse Bostheater draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Toepasselijkheid
In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Het Amsterdamse Bostheater en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Het Amsterdamse Bostheater op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Het Amsterdamse Bostheater adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Het Amsterdamse Bostheater
Het Amsterdamse Bostheater respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Het Amsterdamse Bostheater draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Het Amsterdamse Bostheater.

Het Amsterdamse Bostheater is gevestigd en kantoorhoudend aan De Duizendmeterweg 7, 1182 DC Amstelveen. Het Amsterdamse Bostheater is bereikbaar via het e-mailadres publieksservice@bostheater.nl.

Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Welke persoonsgegevens verzamelt Het Amsterdamse Bostheater?
Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Het Amsterdamse Bostheater dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt. Daarnaast kan Het Amsterdamse Bostheater persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Het Amsterdamse Bostheater geplaatste bestellingen via de Website. Ook kunnen door Het Amsterdamse Bostheater surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

Om een ten behoeve van het evenement van Het Amsterdamse Bostheater verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het Evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, zal de Bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de Bezoeker op een geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker terug te kunnen storten, zal de Bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de Bezoeker en is inzage in een geldig legitimatiebewijs van de Bezoeker nodig.

Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Het Amsterdamse Bostheater of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? 
Het Amsterdamse Bostheater gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. Het Amsterdamse Bostheater kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
om, indien de Bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van een bij Het Amsterdamse Bostheater aangeschaft betaalinstrument, deze aan de Bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
om (eventueel) resterend tegoed op een door de Bezoeker van Het Amsterdamse Bostheater verkregen betaalinstrument in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Het Amsterdamse Bostheater georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Het Amsterdamse Bostheater of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Het Amsterdamse Bostheater gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Het Amsterdamse Bostheater gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Het Amsterdamse Bostheater kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Het Amsterdamse Bostheater ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Surfgegevens en klikgedrag
Surfgegevens die Het Amsterdamse Bostheater verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics
Het Amsterdamse Bostheater behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.
Het Amsterdamse Bostheater maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Het Amsterdamse Bostheater heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken
Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Het Amsterdamse Bostheater geen invloed.
De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Beeld- en/of Geluidsopnamen
Het Amsterdamse Bostheater of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Het Amsterdamse Bostheater en/of mediapartner(s), zonder dat Het Amsterdamse Bostheater of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats.
Op diverse plaatsen op de evenementlocatie hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.
Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Bewaartermijn
Het Amsterdamse Bostheater bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

Inzage, correctie en verzet
De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Het Amsterdamse Bostheater over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Het Amsterdamse Bostheater via het e-mailadres publieksservice@bostheater.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Het Amsterdamse Bostheater, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.
Via het e-mailadres publieksservice@bostheater.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Het Amsterdamse Bostheater of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens
Het Amsterdamse Bostheater is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Het Amsterdamse Bostheater gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Het Amsterdamse Bostheater inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.
Het Amsterdamse Bostheater kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Het Amsterdamse Bostheater rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Omdat Het Amsterdamse Bostheater bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Het Amsterdamse Bostheater diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Het Amsterdamse Bostheater die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Het Amsterdamse Bostheater heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Beveiligen
Het Amsterdamse Bostheater neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Amsterdamse Bostheater verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met publieksservice@bostheater.nl.

Wijzigingen
Het Amsterdamse Bostheater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Het Amsterdamse Bostheater de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan publiek@bostheater.nl.