Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

After All

(English text below)

Bosbranden, overstromingen, een ingestorte gletsjer. We duwen de aarde tot haar grens, putten haar uit in de wetenschap dat er eens een einde aan zal komen. De menselijke zucht naar comfort lijkt te sterk, zelfs in afwachting van het einde van de wereld.

We beelden ons vaak genoeg in hoe het zal verlopen: een oorverdovende knal terwijl de aarde onder je wegvalt of een vlammenzee die ons allen in één klap overspoelt. Een grote gebeurtenis die achter alles een punt zet. Maar wat blijft over wanneer de storm is gaan liggen? Als het gruis is neergedaald, zal het leven dan weer opkrabbelen?

‘After All’ speelt zich af in de grimmige werkelijkheid nadat de wereld hoe wij die kennen is opgehouden te bestaan. In deze dansvoorstelling worstelen vier personages in de nasleep van een catastrofe met de plotselinge omslag van overvloed naar schaarste en met gevoelens als schuld, verlies en eenzaamheid.

Forest fires, floods, a collapsed glacier. We push the earth to its limits, exhausting it knowing that one day it will come to an end. The human thirst for comfort seems too strong, even in expectation of the end of the world.

We often enough imagine how it will turn out: a deafening bang as the earth falls away beneath you or a blaze that swallows us all at once. A great event that puts a stop to everything. But what remains when the storm has subsided? When the grit has settled, will life pick up again?

‘After All’ is set in the grim reality after the world as we know it has ceased to exist. In this dance performance, four characters in the aftermath of a catastrophe struggle with the sudden turn from abundance to scarcity and with feelings of guilt, loss and loneliness.

After All – route rood & oranje / red & orange (scrol naar beneden voor tickets/ scroll down for tickets)

 

Over de makers/ About the makers

Niek Wagenaar’s Nymphs Met de voeten stevig in de maatschappij van vandaag, brengen choreograaf Niek Wagenaar en zijn internationale troupe jonge dansers grote onderwerpen op intieme wijze naar hun publiek. Met een sensuele, sensitieve bewegingstaal betovert het jonge ensemble de toeschouwer met herkenbare verhalen gebaseerd op universele gevoelens. Hun debuut, eveneens getiteld ‘Nymphs’, ontving afgelopen seizoen verschillende prijzen in binnen- en buitenland.

Prijzen:
Met zijn debuutvoorstelling ‘Nymphs’: Publieksprijs Delft Fringe Festival 2022, Juryprijs Mittelyoung Festival 2022 (Italië)

Niek Wagenaar Aan de bron van het hedendaagse dansinitiatief staat moedergans Niek Wagenaar. Het werk van oer-nimf Niek is androgyn, sensueel maar krachtig, ritmisch spannend en rijk aan fysieke sensaties en beeldspraak. Deze energieke positivo houdt van natuur; met name de overvloed en weelderigheid van de lente- en zomermaanden. Hij ligt het liefst de hele dag in het water, deelt zijn liefde meestal door de maag en ziet werkelijk overal de kans voor een grap.

Filippo Gualandris Uit de verre streken van Fara Olivana con Sola daalt deze ‘Italian Buddha’ neer op Nederlandse bodem. Als Filippo Gualandris een dier was, was hij een vlinder – zweverig, luchthartig, magisch. Net als een vlinder ontpopt deze bijzondere performer zich ook binnen het ensemble op veelkleurige wijze. Filippo schuwt nooit een uitdaging, houdt van ‘randomness’, en heeft altijd een bakje met pasta bij zich – maar bijna nooit zijn voordeursleutels.

Keanah Simin Professioneel bomenklimmer, levensgenieter op blote voeten, een wilde ziel verpakt in een air van coolness. Soms down-to-earth, soms heel ergens anders met haar hoofd. Ongrijpbaar, vloeibaar en vluchtig – zowel als persoon als in beweging. Wellicht de perfecte omschrijving van een nimf? Het enige verschil: je zal een nimf nooit zien breien op het tempo van Keanah Simin.

Nathalie Schmidt Deze powervrouw van Duits-Hongaarse bloede is de nieuwste aanwinst in het gezelschap. Ondanks haar harde rave-proof looks, liegt haar warme persoonlijkheid er niet om. Door haar zachte hart en open armen, voelt iedereen zich onmiddellijk thuis in de buurt van Nathalie Schmidt. Op dezelfde manier wikkelt ze haar publiek moeiteloos om haar vingers, nodigt ze de toeschouwer op pure wijze uit naar binnen; en weet ze je recht in je ziel te raken.

Brant Peije Teunis Met elektronisch componist en muzikaal meesterbrein Brant Peije Teunis kan je urenlang filosoferen. Wanneer je zelf allang geen idee meer hebt waar het nou eigenlijk over gaat, blijft Brant nog tot in het holst van de nacht bovenop de discussie met ijzersterke argumenten vanuit elke mogelijke invalshoek. Hoe dit te maken heeft met zijn onvermijdelijke talent om emotie te vangen in muziek? Wellicht een agendapunt voor de volgende nachtelijke discussieronde…

Rodrigo Ribeiro Alleskunner Rodrigo Ribeiro uit Porto kan alles. Hij is opgeleid als professioneel danser, maar maakt ook muziek met zijn collectief Octagon Blues. Verder doet hij aan brand-design, kan hij grafisch vormgeven, en geeft hij een angstaanjagend accurate impressie van een zeemeeuw. En natuurlijk niet te missen: de spannende lichtontwerpen en formidabele technische ondersteuning voor het gezelschap.

Lisa van den Burg Hyperintelligente dramaturge die nooit een vlieg kwaad zou doen. Lisa van den Burg bezit over een alziend oog, maakt scherpe observaties en voegt zich naadloos naar de werkstijl van de maker. Ze balanceert haarfijn tussen haar kennis als afgestudeerd danseres en haar nieuwe schoenen van dramaturg. Lisa geeft een veilig gevoel af aan de ruimte, oordeelt niet; maar deelt haar bevindingen met plezier en passie voor het vak.

Mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten, Janivo Stichting, Amsterdamse Bostheater, Delft Fringe Festival, Karavaan Festival, Vondelpark Openluchttheater, ICK Dans Amsterdam, Meervaart Studio, Chassé Dance Studios, Henny Jurriëns Stichting

Niek Wagenaar’s Nymphs With feet firmly planted in today’s society, choreographer Niek Wagenaar and his international troupe of young dancers bring big subjects to their audience in an intimate way. With a sensual, sensitive movement language, the young ensemble captivates the audience with recognisable stories based on universal feelings. Their debut, also titled ‘Nymphs’, received several awards nationally and internationally last season.

Awards:
With its debut performance ‘Nymphs’: Audience Award Delft Fringe Festival 2022, Jury Award Mittelyoung Festival 2022 (Italy)

Niek Wagenaar At the source of the contemporary dance initiative is mother nymph Niek Wagenaar. Primal nymph Niek’s work is androgynous, sensual yet powerful, rhythmically exciting and rich in physical sensations and imagery. This energetic positivo loves nature; especially the abundance and lushness of the spring and summer months. He prefers to lie in the water all day, shares his love mostly through the stomach and truly sees the opportunity for a joke everywhere.

Filippo Gualandris From the distant regions of Fara Olivana con Sola, this ‘Italian Buddha’ descends on Dutch soil. If Filippo Gualandris were an animal, he would be a butterfly – floaty, lighthearted, magical. Like a butterfly, this extraordinary performer also reveals himself in a multicoloured way within the ensemble. Filippo never shies away from a challenge, loves ‘randomness’, and always has a bowl of pasta with him – but almost never his front-door keys.

Keanah Simin Professional tree climber, barefoot epicurean, a wild soul wrapped in an air of coolness. Sometimes down-to-earth, sometimes very elsewhere with her head. Elusive, fluid and volatile – both as a person and in motion. Perhaps the perfect description of a nymph? The only difference: you will never see a nymph knitting at Keanah Simin’s pace.

Nathalie Schmidt This power woman of German-Hungarian blood is the newest addition to the company. Despite her hard rave-proof looks, her warm personality does not lie. With her soft heart and open arms, everyone immediately feels at home around Nathalie Schmidt. In the same way, she effortlessly wraps her audience around her fingers, invites the audience in in a pure way; and knows how to touch you right in your soul.

Brant Peije Teunis You can philosophise for hours with electronic composer and musical mastermind Brant Peije Teunis. When you yourself have long since lost track of what it is all about, Brant stays on top of the discussion until the dead of night with rock-solid arguments from every possible angle. How this relates to his inevitable talent for capturing emotion in music? Perhaps an agenda item for the next round of nightly discussions….

Rodrigo Ribeiro All-rounder Rodrigo Ribeiro from Porto can do anything. Trained as a professional dancer, he also makes music with his collective Octagon Blues. Furthermore, he does brand-design, can do graphic design, and gives a frighteningly accurate impression of a seagull. And, of course, not to be missed: the exciting lighting designs and formidable technical support for the company.

Lisa van den Burg Hyperintelligent dramaturge who would never hurt a fly. Lisa van den Burg possesses an all-seeing eye, makes sharp observations and blends seamlessly into the creator’s working style. She balances delicately between her knowledge as a dance graduate and her new shoes as a dramaturge. Lisa conveys a safe feeling to the room, does not judge; but shares her findings with pleasure and passion for the profession.

Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten, Janivo Stichting, Amsterdamse Bostheater, Delft Fringe Festival, Karavaan Festival, Vondelpark Openluchttheater, ICK Dans Amsterdam, Meervaart Studio, Chassé Dance Studios, Henny Jurriëns Stichting

Lees hier:
‘After All’ ging eerder dit jaar in première op Karavaan Festival, lees hier de recensie Apocalyps in elektrotechnische groothandel
Interview Fringe Festival Interview met Niek Wagenaar

 

Credits

 • Choreografie en concept - Niek Wagenaar |
 • Dansers - Filippo Gualandris, Keanah Simin, Nathalie Schmidt |
 • Componist - Brant Peije Teunis |
 • Lichtontwerp en technische ondersteuning - Rodrigo Ribeiro |
 • Dramaturgie - Lisa van den Burg |
 • Productie assistent - Milou Margaroli |
 • Marketing - Linde Wagemakers |
 • Coaching - Anne Suurendonk |
 • Speciale dank - Linde Wagemakers, Tommaso Terribile, Theo Ammann, Clara Cozzolino, Polina Mirovskaya

 

 

Event van de maker

 • t/m
  Boslab - Dans Festival Mime Toneel Aangelijnde honden toegestaan (Diverse locaties in het bos) Rolstoel vriendelijk

  Boslab Route Rood

  Sensuele dans, absurde beweging en duistere komedie over de Apocalyps, een sociaal uitgesloten hotdogverkoper en honden en hun baasjes… Route rood heeft het allemaal! In deze route: Niek Wagenaar’s Nymphs, Lara van Hoof, Konstantinos Vasilakopoulos

 • t/m
  notice

  Language no problem

  Boslab - Dans Festival Mime Toneel Aangelijnde honden toegestaan (Diverse locaties in het bos) Language no problem Rolstoel vriendelijk

  Boslab Route Oranje

  Sensual dance, another world full of imagination and a cinematic ghost ship. Route Orange offers adventure and movement from start to finish. In this route Niek Wagenaar’s Nymphs, Gaja Caruso and The Midnight Specials.